Đinh Mão niên quý thu khâm mệnh tứ phong Cao Miên Quốc vương đồ kinh Quảng Nghĩa Trà Khúc ngộ hồng thủy trú tiết Long Đầu sơn

Nguyên tác chữ Nho (*) Phiên âm Hành tinh ngộ vũ trú Long Đầu (1), Trà Khúc thao thao trú dạ lưu. Trị thủy tích thời do hữu đạo, Tế xuyên kim nhật khởi vô chu. Tĩnh quan vân sắc thiên sơn mộ, Nhàn thính phong thanh vạn mộc thu. Dục tốc tòng lai đa … Đọc tiếp

Lưu biệt

Nguyên tác chữ Nho (*) Phiên âm Dung sơ cố tật dược hà cầu, Mỗi sử nhân gian tác thoại đầu. Tôn tửu dị thù tri kỷ ẩm, Phiến ngôn nan vấn vị thân mưu. Nghinh phong đình viện hoa tranh phóng, Đái vũ giang hồ thủy cấp lưu. Si hán thực cần do viễn … Đọc tiếp

Ất Sửu niên xuân nhật ngẫu thành

Nguyên tác chữ Nho (*) Phiên âm Ngọc thụ xuân phong cẩm tú ương, Triều hồi vi túy ỷ tiên sàng. Nhật luân cận ngọ vân ưng đạm, Đầu bính ồi dần vật cánh quang. Mân địa kỳ hoa khai phú quý, Doanh tương cổ sử tái văn chương. Thái bình tiếu ngã vô đa … Đọc tiếp

Kỳ tứ

Nguyên tác chữ Nho (*) Phiên âm Khả dữ hành quyền ái Tử Khanh, (1) Đương niên dị vực diệc đa tình. Quy thời dận tử câu vô dạng, Tự cổ anh hùng mỗi hiếu sinh. Dịch nghĩa: Bài bốn Có thể tạm quyền nghi mà yêu Tử Khanh, Năm trước ở xứ lạ cũng … Đọc tiếp

Kỳ tam

Nguyên tác chữ Nho (*) Phiên âm Cảm tỉ Bùi Hàng thướng ngọc đình, Phù sa vạn lý tạm vi tình. Thế gian bất thiểu thiên tiên khách, Khởi độc Vân Anh cách cẩm bình (1). Dịch nghĩa: Bài ba Dám ví với Bùi Hàng lên đình ngọc, Bè trôi vạn dặm tạm gửi tình. … Đọc tiếp

Kỳ nhị

Nguyên tác chữ Nho (*) Phiên âm Bất thị Vu sơn nhất phiến tâm, Hoa lân giải ngữ nguyệt lân ngâm. Tầm Châu giang thượng tỳ bà khúc, (1) Độc chiếm tài tình tự cổ câm. Dịch nghĩa: Bài hai Không phải non Vu một tấm lòng, Hoa thương biết nói nguyệt thương ngâm thơ. … Đọc tiếp

Đáp hí thuật

Nguyên tác chữ Nho (*) Phiên âm Đông phong niểu niểu dạ hoàn xuy, Hưu tụng vô đề bách cốc thi. Khách địa danh viên nan tái đắc, Liêu tương bôi tửu đối hoa chi. Dịch nghĩa: Đáp bài đùa thuật lại Gió đông hây hẩy đêm còn thổi, Đừng đọc bài thơ không đề … Đọc tiếp

Kỳ tứ

Nguyên tác chữ Nho (*) Phiên âm Đông phong hưu cức ngã niên hoa, Tằng thị tiên thành phấn đại (1) xa. Chỉ khủng mai hương thành sấu cốt, Cưỡng tương trúc diệp đương đào hoa. Dịch nghĩa: Bài bốn Gió đông giục gấp tuổi xuân của ra, Từng là trang son phấn kiêu sa … Đọc tiếp

Kỳ tam

Nguyên tác chữ Nho (*) Phiên âm Bất thị nhân gian thượng hệ bào, Sách giang do vọng hải đường tiêu. Nguyên phi ái tích triền đầu cẩm, (1) Biệt đãi thu ba nấc chuyển phao. Dịch nghĩa: Bài ba Không phải nhân gian còn đeo bầu, Cách sông còn vọng ngọn hải đường. Vốn … Đọc tiếp

error: Content is protected !!