Kỳ tam

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Bất thị nhân gian thượng hệ bào,

Sách giang do vọng hải đường tiêu.

Nguyên phi ái tích triền đầu cẩm, (1)

Biệt đãi thu ba nấc chuyển phao.

Dịch nghĩa: Bài ba

Không phải nhân gian còn đeo bầu,

Cách sông còn vọng ngọn hải đường.

Vốn không phải là tiếc gấm ban thưởng,

Riêng đợi làn thu ba quay liếc sang.

Chú thích

(1): Triền đầu cẩm: tiền thưởng cho người ca múa gọi là triền đầu.

Hoài Anh dịch thơ

Không phải nhân gian bầu vẫn đeo,

Hải đường cách nước vọng nhìn theo.

Phải đâu tiếc gấm là ban thưởng,

Còn đợi thu ba liếc sóng xiêu.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!