Thơ tặng

Thơ tặng ông Lê phủ Tả quân Cảm dõng anh hùng đã xứng trang, Phò an chơn mạng thuở Cao hoàng. Sỏi sành lòng quyết trừ loài nịnh, Vàng đá dạ nguyền diệt lũ gian. Oai khí để kiêng người dưới ngựa, Tài tình há nhượng kẻ trên an. Sử xanh ngàn thuở còn bia … Đọc tiếp

Câu 599 – 676

Thốt thôi Lê phủ bày hàng, Đãi lao tướng sĩ hiệp hoan vui vầy. (600) Thốt đoạn Lê khôi cơn nầy, Nghe tin Khánh thổ phủ vây quân trào. Chàng bèn dạ luống xôn xao, Nghĩa thầy tình tớ lòng nào lại quên. Truyền quân yến tiệc bày lên, Giải phiền cơn muộn há quên … Đọc tiếp

Câu 525 – 598

Đoạn nầy nói việc Nam thành, Tả quân Lê phủ oai danh trong ngoài. Lập trường ca xướng vui thay, Nam thanh nữ tú đêm ngày ca xang. Phú cho dưỡng tử ngăn loàn, Lê Khôi vưng lịnh rao toàn ca công. (530) Vui thay kép hát Bầu Xông, Có tên Nhưng Thả hát không … Đọc tiếp

Câu 417 – 524

Trung hưng Lê phủ Tả quân, Thứ hai kế tiếp, lượt chừng kể ra. Vỗ an Nam Định thành ta, Dân cư lạc nghiệp thái hòa ca âu. (420) Sang năm Ất dậu thu đầu, Dấy lên quân ngụy tại châu Khánh Hòa. Xưng rằng Hoài thị Tam Ca, Nghinh ngang mội cõi Khánh Hòa … Đọc tiếp

Câu 385 – 416

Phút đâu quân tới ứng trình, Rằng vua chiếu triệu Bắc binh hầu đòi. Tạ từ tôn trưởng mau lui, Về nhà từ giã thoàn xuôi một lèo. Mẹ con chỉ dặm lần theo, Phút đâu lố thấy kinh kỳ là đây. (390) Quân vào báo trước vua hay, Tả quân vưng lịnh vào ngay … Đọc tiếp

Câu 275 – 384

Vừa cơn Võ Tánh thoàn lên, Bắc Vương vừa gặp rượt thêm một hồi. Võ công đánh chẳng ngừng thôi, Bình Vương vỡ chạy lộn nhồi trở lên. Gặp quân Lê Duyệt đầu trên, Hai đàng đánh ép rất nên dữ dằng. (280) Bắc Vương khó nỗi đỡ ngăn, Bị Lê một búa hồn thăng … Đọc tiếp

Câu 169 – 274

Ra đi vừa lúc nửa chừng, Xảy đâu có gã Nguyễn Hưng theo kề. (170) Về ngang tới rạch Châu Phê, Gặp vua băng chạy tới kề một bên. Theo sau binh tướng ó lên, Hiệu đề Nguyễn Huệ dựng nền Ngụy quân. Anh hùng thấy vậy khôn ngừng, Ứa gan Lê Duyệt dặm rừng … Đọc tiếp

Câu 85 – 168

Đêm thu tuyết chói bóng hằng, Soi cùng non nước trải giăng khắp vòng. Chói lòa tuyết rạng gương trong, Rượu hồ ngâm thưởng chạnh long đơn cô. Giục sầu cho phận liễu bồ, Đêm chầy đòi đoạn ra vô một mình. (90) Vắng người có bóng trăng thinh, Ôm kiềm rền rĩ giục tình … Đọc tiếp

Câu 1 – 84

Đêm xuân thanh vắng một mình, Ngụ long hứng chí tỏa tình nên thơ. Trai thì trung hiếu vẹn thờ, Gái thì giữ phận tóc tơ vuông tròn. Thảo ngay là phận tôi con, Lo đền cái nghĩa vuông tròn mười phân. Xưa nay thế cuộc đổi lần, Tang điền thương hải nào phân đặng … Đọc tiếp

error: Content is protected !!