Câu 169 – 274

Ra đi vừa lúc nửa chừng,

Xảy đâu có gã Nguyễn Hưng theo kề. (170)

Về ngang tới rạch Châu Phê,

Gặp vua băng chạy tới kề một bên.

Theo sau binh tướng ó lên,

Hiệu đề Nguyễn Huệ dựng nền Ngụy quân.

Anh hùng thấy vậy khôn ngừng,

Ứa gan Lê Duyệt dặm rừng lướt xông.

Cản quân ó dậy tràn sông,

Đánh quân Nguyễn Huệ chạy dông trở thuyền.

Rượt theo tới cửa Bắc Chuyên,

Giết thôi quân chúng trong thuyền biết nhiêu. (180)

Đánh thôi từ lúc ban chiều,

Một đêm thẳng thét đánh liều tới trưa.

Thuyền vua trở lại ngăn ngừa,

Lần theo nom dấu vừa trưa gặp thuyền.

Giặc đà tản lạc vừa yên,

Quày ghe trở lại gặp thuyền Gia Long.

Trước thuyền quì gối tay vòng,

Nguyền ra giúp nước, cứu trong nạn nghèo.

Vua truyền vịnh ghé thuyền theo,

Lần dò lên vịnh xuống đèo cùng nhau. (190)

Vua khen Lê Duyệt anh hào,

Trừ an Nguyễn Huệ tài cao cứu loàn.

Lần hồi ra tới Tân An,

Gặp quân Nguyễn Lộc chạy sang Vũng Gù.

Lê công bèn hỏi trạo phu,

Chớ nào thuyền giặc Vũng Gù là ai.

Quân nhơn bẩm tấu sẵn bày,

Lê công nghe nói dạ rày nổi xung.

Oai vang phấn chí anh hùng,

Quày thuyền trở lại đánh cùng Tây Sơn. (200)

Vua bèn than thở hãi hồn,

Một mình mà cự quân trung muôn ngàn.

Đánh thôi tiếng dậy đồn vang,

Lê công lừng lẫy chém chàng mạng vong.

Vua bèn thuyền chạy mé trong,

Lê công bẩm tấu trừ xong Lộc rồi.

Vua bèn thấy Duyệt thương ôi,

Mình dầm máu đặt thiệt tôi hiền thần.

Thuyền dời ra tới Giang Tân,

Phong Lê thái giám tiếng rân dậy đồn. (210)

Tả quân thái giám bôn chôn,

Phò vua ra Huế danh đồn xa khơi.

Qui nhơn thành đã tới nơi,

Truyền quân đóng trại nghỉ ngơi một hồi.

Xem trong thành giặc lôi thôi,

Tả quân Thái giám một hồi tính toan.

Truyền quân đêm tối tràn ngang,

Vào thành hỗn trận đánh chàng Nhạc vương.

Nguyễn Nhạc thiệt gã cang trường,

Đánh quân vua chạy mở đường tháo lui. (220)

Lê công lòng giận khôn nguôi,

Giựt cờ giục trống ai lui chém đầu.

Vào nơi hổ huyệt hang sâu,

Quyết liều sanh tử nào âu quản gì.

Tả quân Thái giám một khi,

Nổi vùng chánh khí nhảy thì vào trong.

Đánh thôi quân giặc chạy vòng,

Chết hơn ngàn đứa khắp trong cả thành.

Cắt chàng Nguyễn Nhạc biêu hình,

Mổ gan đảo nhục thiệt mình trung cang. (230)

Thỉnh vua nhập điện tôn hoàng,

Phong thần văn võ trừ an giặc loàn.

Lúc ấy Nguyễn Huệ trẩy sang,

Qui nhơn vây phủ đánh tràn vào trong.

Tà quân truyền lịnh quân trong,

Đánh cùng Nguyễn Huệ trăm vòng chĩnh ghê.

Truyền quân vây phủ tư bề.

Ba ngày kình địch chỉnh tề oai phong.

Vây chàng Nguyễn Huệ vào vòng,

Quần anh thiệt chiến vô song đại tài. (240)

Lê công sức chẳng nhường ai,

Đánh quân một trận thử tài thấp cao.

Sức chàng Nguyễn Huệ hùng hào,

Lê công quyết chí tài cao đua hùng.

Bắt chàng giữa trận quân trung,

Lê công thiệt đứng anh hùng gan phơi.

Dẫn chàng đợi chiếu lịnh trời,

Pháp tràng hành quyết thây phơi rõ ràng.

Qui Nhơn nổi tiếng đồn vang,

Lê công từ đấy muôn ngàn quân theo. (250)

Kéo vô Gia Định thành eo,

Bắc vương vây phủ cản theo nẻo đường.

Quyết lòng đánh Bắc Bình Vương,

Lấy thành cho đặng mọi đường mới nghe.

Bắc Vương lúa ấy không dè,

Lâ quân hỗn chiến phủ che thành trì.

Bình Vương mở cửa chạy đi,

Chạy ra Sơn Ngạn lên thì Đồng Nai.

Lê công đàng bộ kéo dài,

Bền lòng quân tử theo hoài chẳng thôi. (260)

Tới nơi vây khốn vừa rồi,

Canh ba nai lạc chạy nhồi vào trong.

Bắc Vương hãi sợ trong lòng,

Nghe quân la ó tiếng ròng nai nai.

Truyền quân mở cửa chạy dài,

Lê công nghe báo thành ngoài kíp vô.

Thâu quân kíp đoạt cơ đồ,

Bình Vương vỡ chạy tràn vô Sài Gòn.

Lê công Ngữu Chữ kéo lòn,

Phủ vây bốn phía đánh dồn vào trong. (270)

Bắc Vương Ngưu Chữ chạy vòng,

Bị quân Lê Duyệt đánh sòng cả đêm.

Chạy thôi tới lúc vừa êm,

Tới sông Cần Đước đậu kềm một bên.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!