Thơ tặng

Thơ tặng ông Lê phủ Tả quân

Cảm dõng anh hùng đã xứng trang,

Phò an chơn mạng thuở Cao hoàng.

Sỏi sành lòng quyết trừ loài nịnh,

Vàng đá dạ nguyền diệt lũ gian.

Oai khí để kiêng người dưới ngựa,

Tài tình há nhượng kẻ trên an.

Sử xanh ngàn thuở còn bia tặng,

Danh chói đền Nam tạc bệ vàng.

Chủ bút Nguyễn Văn Trị tặng.


Tặng thị nhứt thủ

Để danh hào kiệt bấy lâu chầy,

Miễu mộ nay còn dấu tích đây.

Một thuở cứu loàn trừ đảng cáo,

Ngàn thu tiết chói rạng đài tây.

Nổi vùng chánh khí nêu danh khắp,

Tạc dạ trung cang dậy tiếng bay.

Gặp lúc mày xanh ra giúp chúa,

Sử thơ còn chép rạng danh đây.

Cần Giuộc Chủ cựu Nguyễn Ngọc Ẩn tặng. 


Tặng thơ nhứt thủ

Dấu tạc xưa nay tiếng hãy còn,

Nổi vùng chánh khí chói sông non.

Tào lành giúp nước danh còn rạng,

Trí quyệt cứu loàn tạc dễ mòn.

Lúc nọ xây tay ra giúp chúa,

Ngày kia vẻ mặt rỡ tôi con.

Trăm năm thanh sử còn ghi để,

Miễu mộ Lê công tích vẻ son.

Cần Giuộc Hương trưởng Huỳnh Trung Để tặng. 


Tặng thơ nhứt thủ

Đá tạc bia lành đã xứng trang,

Bình Hòa miễu mộ thuở Cao hoàng.

Vượt sống há nệ vòng sông dọc,

Trèo núi đâu sớm đảnh núi ngan.

Giúp nước lòng ngay nêu tiết lịch,

Phò vua gương rạng để danh vang.

Bia còn ngàn thuở ai bì kịp,

Thanh sử nêu tên chói bảng vàng.

Mỹ Lộc Hương giáo cựu Lê Công Cẩn tặng. 


Tặng thơ nhứt thủ

Tây Sơn trừ đảng nghịch tôi con,

Bảng hổ đề tên mấy chữ son.

Ngàn dặm lướt xông bia tạc miễu,

Muôn trùng thâu đoạt chói sông non.

Cao hoàng ngôi báu ngai vàng nối,

Gia Định danh thơm miễu mộ còn,

Phơi cật tóm thâu an một cõi,

Bia vàng rạng chói há đâu mòn.

Mỹ Lộc cựu cai đội Nguyễn Tăng Thiều tặng. 


Tặng thơ nhứt thủ

Nam, Bắc tóm thâu chí khí nên,

Bia vàng ghi tạc mấy hàng tên.

Lê Công miễu mộ đồn danh ỏi,

Gia Định thành cô dậy tiếng rền.

Diệt ngụy quyết lòng yên cõi dưới,

Phò vua khắng dạ rạng ngôi trên.

Vun bồi linh miễu Bình Hòa xã,

Sóng tạc ngàn thu dể rúng nền.

Cần Giuộc Tân Kim Cả cựu Nguyễn Văn Bền tặng.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!