Câu 525 – 598

Đoạn nầy nói việc Nam thành,

Tả quân Lê phủ oai danh trong ngoài.

Lập trường ca xướng vui thay,

Nam thanh nữ tú đêm ngày ca xang.

Phú cho dưỡng tử ngăn loàn,

Lê Khôi vưng lịnh rao toàn ca công. (530)

Vui thay kép hát Bầu Xông,

Có tên Nhưng Thả hát không ai bì.

Đêm ngày vui thú xiết chi,

Khi cơn rượu cúc khi thì trà thung.

Sáu châu dậy tiếng oai hùng,

Lê khôi cũng nực tiếng cùng các nơi.

Xảy đâu thấy có chiếu trời,

Rằng đòi Tả Tướng Khánh Châu dẹp loàn.

Tả quân vưng lịnh đặt an,

Thành trung Khôi khá ngăn loàn cho xong. (540)

Lê khôi vưng lịnh an lòng,

Tả quân sắp đặt cho xong đề huề.

Một vùng chiếu chỉ tay phê,

Phú cho dưỡng tử trăm bề giữ coi.

Lê Quân lên ngựa chơn noi,

Khôi quì bốn lạy học đòi Trung Diêu.

Đưa thầy về tới Nam triều,

Cầu cho danh toại gương biêu trên đời.

Ra đi nhựt dạ vọng khơi,

Mười ngày thoàn đã tới nơi Khánh Hòa. (550)

Tả quân chiếu chỉ sai ra,

Hoàng tiều kíp tới dưng mà biểu văn.

Cao hoàng tiếp chiếu khen rằng,

Anh hùng như thế chủng thằng phải trang.

Phê cho bốn chữ rõ ràng,

Trung cang Nghĩa khí, cho chàng danh thơm.

Thứ nầy  Lê phủ lập đồn,

Ba ngày sắp đặt đuổi dồn quân hoan.

Ba Hoành nghe đã rõ ràng,

Truyền cho Tống Trấm đỡ ngăn cõi ngoài. (560)

Thốt thôi Lê phủ binh oai,

Kéo ra cự chiến thử tài thấp cao.

Ba Hoành sức ỷ hùng hào,

Tưởng như lúc trước lướt vào lui ra.

Lê công yểm chiến đứng xa,

Ba Hoành tưởng đã sợ mà oai y.

Chẳng dè bị thế rất kỳ,

Lê công bố trận tức thì tràn ngang.

Bắt chàng Tống Trấm rõ ràng,

Đam vào ngục thất cho chàng biết danh. (570)

Lúc nầy tới tướng Ba Hoành,

Phục thù cố hữu hô danh Lê liền.

Giỏi thì cự chiến trên yên,

Cùng ta đối địch cho tuyền oai danh.

Lê công chiến trận sấm rền,

Nổi vùng chánh khí leo lên sơn đài.

Hai đàng phấn võng dương oai,

Tay quờn chơn đá xứng tài phụng phi.

Lê công xuống thế chơn quì,

Ba Hoành lướt tới tức thì đánh Lê. (580)

Tràn ngang bên tả bờ đê,

Bắt Hoành trên trận tay kề ôm ngang.

Lê công quyết sát chiến tràng,

Ba Hoành thăng thỉ xin chàng đầu công.

Lê bèn truyền cố ngục trung,

Tóm thâu khí giái các cung quân loàn.

Kíp thâu tài vật chở sang,

Khánh Hòa khôi phục chiêu an xóm làng.

Mọi bề sắp đặt vừa an,

Sớ ra Kinh địa Minh hoàng ngự xem. (590)

Sứ thần vưng sớ kíp đem,

Mười ngày về tới ngự xem phán rằng.

Khen cho Lê tướng trung cang,

Khánh Hòa bình phục phải trang anh tài.

Truyền quân yến tiệc bài khai,

Đãi lao quân sĩ trong ngoài ca ngâm.

Truyền ban thập lịnh tửu đàm,

Đăng thành Khánh thổ luôn đàm trấn an.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!