Câu 385 – 416

Phút đâu quân tới ứng trình,

Rằng vua chiếu triệu Bắc binh hầu đòi.

Tạ từ tôn trưởng mau lui,

Về nhà từ giã thoàn xuôi một lèo.

Mẹ con chỉ dặm lần theo,

Phút đâu lố thấy kinh kỳ là đây. (390)

Quân vào báo trước vua hay,

Tả quân vưng lịnh vào ngay trung đường.

Cao hoàng phán trước tòa chương,

Vì chưng tặc đảng thảy nhường oai Lê.

Bắc kinh trấn thủ an bề,

Gai vô bế hô chỉnh tề oai phong.

Mấy năm biên lặng sông trong,

Ngàn thu tuyết thói trên vòng thỉ lưu.

Xảy nghe thế giặc oan cừu,

Tại thành Nam trấn hơn mười dặm xa. (400)

Cao hoàng truyền lịnh phán ra,

Tả quân trừ đảng nghịch mà mới xong.

Lê công vưng lịnh đề phòng,

Vào thành Nam trấn từ xong giặc loàn.

Ngụy Khôi ra lạy đầu sang,

Tả quân khi ấy cho chàng lập công.

Đêm ngày hầu hạ bệ rồng,

Tâu vua xá tội chàng thông quân trào.

Minh linh cải tánh cho vào,

Lê Khôi đồng họ sân đào lập công. (410)

Toại thay trướng phụng xa rồng,

Phò an chơn mạng Gia Long cơ đồ.

Tại thành Nam trấn qui mô,

Vỗ an bốn bể cơ đồ nguy nga.

Nam trào mối nước nhà ta,

Trên an Thánh thượng dưới hòa bốn dân.


Hết cuốn thứ nhứt. Mời coi cuốn thứ nhì (từ Câu 417)

Viết một bình luận

error: Content is protected !!