Nữ nhi ca

Ăn vóc, học hay, Một ngày một lớn. Bớt giỡn bớt chơi, Cười cười, nói nói, Khoe giỏi khoe khôn, So hơn tính thiệt, Cưới việc tranh công, Ăng chùng nói vụng. Làm nũng khóc la, Nghịc cha nghịc mẹ, (10) Hiếp trẻ đánh em, Nhem thèm sắp nhỏ, Điều có nói không, Đòi bồng … Đọc tiếp

Các bài thơ đi kèm

Làm vầy sánh kẻ thả ngoài khơi, Hết thẩy đưa chân biết mấy nơi, Bổn quấc về coi cồn vực đổi, Như thuyền chạy thấy núi sông dời, Tây Nam hai nước hòa ra thế, Nhựt nguyệt đôi vầng chuyển vận đời, Trình sự trải đời xem phong cảnh lạ, Rồi đem đặt để đọc nghe … Đọc tiếp

Câu 1901 – 2000: Chung

Đi coi chỗ để thấy chết đuối, Thấy đó rồi nghĩ tủi phận ai, Để đây cho tới ba ngày, Trông ai nhìn biết được thây chăng là! Coi thổ mộ có ba chỗ lớn, Nghe thung reo mà ớn việc người. Cảnh buồn bực, dạ ngậm ngùi, Sống cho hết sức, thác rồi còn … Đọc tiếp

Câu 1801 – 1900

Khâm thiên giám coi cao lớn trượng. Nguyên đá xây coi sướng mắt hung. Lên trên hết, xuống dưới cùng, Ra ngoài xem máy linh lung xinh kỳ. Vườn thảo mộc ta đi coi đó, Được vài muôn thứ cỏ cây đây. Vẽ hình năm vạn trái cây, Sách in sáu vạn gồm hay muôn … Đọc tiếp

Câu 1701 – 1800

Nhà Lyrique thế làm cũng ngộ, Không thấy đèn mà tỏ sáng hung. Cấp tiền mười vẹo chi dùng, Chỗ ngồn ngàn bảy coi không hẹp gì. Italien ấy thì thật khéo, Cấp tiêu dùng một vẹo cũng nên. Còn nơi chẳng có cấp tiền, Mà hay cách điệu, nên khen hay kỳ. La Gaité, … Đọc tiếp

Câu 1601 – 1700

CÓ hài cốt khô rơm kỳ cuộc, Khéo ướp nên mới được lâu dài. Coi đồ rồi xét tới người, Ra tuồng chơn đất hơn đời ta đây. Amérique đồ bày coi kịch, Của Alger một ít vật kỳ. Lần lên phía bắc lần ni, Coi tàu nhiều kiểu khó bì tài hay. Bước qua … Đọc tiếp

Câu 1501 – 1600

Các nước lập nhà thờ tại đó, Nhiều chỗ làm kiểu ngó coi xinh. Cũng nhiều tượng, cũng nhiều hình, Cũng khoe sức khéo, cũng kình tài hay. Chi chẳng giỏi, có tài coi giỏi, Cái nào hay, ngó tới biết hay. Lâu nay ở tại thành nầy, Gặp nhiều quan chức về rày dưỡng … Đọc tiếp

Câu 1401 – 1500

Sainte-Clotilde bàn thờ cẩn ngọc, Sainte-Denis bốn đức phân mình. Sainte-Etienne có tháp xinh, Có tòa giản đẹp, có hình đất to. Saint-Eustache bàn thờ đá trắng, Thánh tông đồ hình tượng khéo thay. Saint-Eugène cửa kiếng đầy, Đã nhiều sơn thếp, lại hay vẽ vời. Saint-Francois am xây dưới đất, (Câu 1410) Lại nhiều … Đọc tiếp

Câu 1301 – 1400

Có quán rượu tại cù lao lớn, Thấy ra vào bớn rớn gái trai. Chỗ trường đua ngựa cũng dài, Ba tòa nhà lớn chỗ coi năm ngàn. Gò nhiều đá nằm ngang ngữa đó, Suối có nơi nước đổ ào ào. Bộn gò nổng, hiếm vũng ao, Trông ra mấy cảnh biết bao nhiêu … Đọc tiếp

Câu 1201 – 1300

Molière tài hay tót chúng, Đặt tuồng đồ ai cũng ngợi khen. Người tuy mất, chúng chẳng quên, Tại bồn kia có để tên đó đời. Coi trụ đá xây nơi bồn ấy, Trên đề tên cho thấy hiển vinh. Hình người ngồi giữa tốt xinh, Bên hình tuồng thiệt, bên hình tuồng chơi. Nhiều … Đọc tiếp

error: Content is protected !!