Câu 1301 – 1400

Có quán rượu tại cù lao lớn,

Thấy ra vào bớn rớn gái trai.

Chỗ trường đua ngựa cũng dài,

Ba tòa nhà lớn chỗ coi năm ngàn.

Gò nhiều đá nằm ngang ngữa đó,

Suối có nơi nước đổ ào ào.

Bộn gò nổng, hiếm vũng ao,

Trông ra mấy cảnh biết bao nhiêu người.

Vườn thú vật tại nơi rừng đó,

(Câu 1310) Nuôi đủ loài thú ở phương tây.

Lại trồng đủ các thứ cây,

Để coi thổ sản phương nầy làm sao.

Qua bên hữu ngả vào vườn đó,

Lại chôn chơn tới chỗ để tằm.

Hai mươi mốt khoản thượng cầm,

Một nhà tới sáu mươi lăm thước dài.

Ngoài rào ví các loài chim lớn,

Xem hình thù sơ sởn sắc lông.

Nhà nuôi gà vịt quanh vòng,

(Câu 1320) Dài hơn trăm thước, ngăn lồng năm mươi.

Chuồng nuôi thú cũng dài cũng rộng,

Có các loài các giống ngựa lừa.

Coi đây lại nhớ tích xưa,

Văn vương vườn ấy đâu thua vườn nầy.

Phía tả cất nhà dài lại rộng,

Ngăn một bên mười bốn khoảng luôn.

Vách kiếng trắng, nước bồn trong,

Thả nhiều thứ cá mắt trông xinh kỳ.

Loài ốc vẹm, thứ chi cũng có,

(Câu 1330) Bò vô ra đưa vỏ coi xinh.

Thân ngoài bồn lớn rộng rinh,

Các loài cá biển khoe mình dài to.

Nuôi có chỗ chiên bò đủ thứ,

Lại có nơi heo chó nhiều loài.

Còn loài cầm thú các nơi,

Thử nuôi coi đặng lâu dài hay không.

Sớm đi dạo một vòng hóng mát,

Ra Passy uống nước suối trong.

Auteuil ngày lễ vui hung,

(Câu 1340) Nhạc nghe êm ái, nước phun cao kỳ.

Đi đến chỗ Neuilly cũng ngộ,

Kiểu nhà thờ tại đó lạ thay.

Vincennes đồng ruộng rừng dài,

Hồ kia đẹp đẽ, lầu nầy tốt xinh.

Gò Chaumnt coi hình thế đẹp,

Nơi phía vườn hồ hẹp suối sâu.

Dạo vườn tược, đến sông cầu,

Trên xe lớn rước, dưới tàu nhỏ đưa.

Chừ nói tới nhà thờ mấy sở,

(Câu 1350) Mắt đã coi thấy ở Paris.

Thấy cao quá, lại xinh kỳ,

Trong coi phải thế, ngoài thì có oai.

Notre-Dame, bề dài trăm thước,

Nhắm bề ngang gần được năm mươi.

Bề cao ba chục thước ngoài,

Sáu mươi tám thước tột nơi chót lầu.

Phía mặt trước liền nhau ba khoảng,

Ba cửa vào lại chận làm hai.

Thiệt là rộng, thiệt là dài,

(Câu 1360) Phía trong không trống, phía ngoài trống không.

Hai mươi bảy hình ông vua lớn,

Đứng trên lầu từ khoảng xa xa.

Giữa Thiên thần với Chúa Bà,

Adam bên nọ, Eva bên nầy.

lại nơi cửa qua ngay phía bắc,

Rung chuông kêu kẻ dắt đi lên.

Trả công cho hắn ít tiền,

Đem coi chuông lớn ở trên tháp nầy.

Đàng phân tâm được hai thước bảy,

(Câu 1370) Đúc hết chừng trăm mấy tạ đồng.

Được hai tấc rưỡi dày luôn,

Dùi chuông năm tạ, biết công mấy vàng.

Ở chính giữa một bàn cao lớn,

Thờ Hoàng thiên coi trọng thể hung.

Ba mươi bảy chỗ quanh vòng,

Để thờ các thánh đàn ông đàn bà.

Có một trăm mười ba cửa kiếng,

Vẽ những hình, nhắc chuyện tích xưa.

Mười hai trụ đá lớn to,

(Câu 1380) Gần ba trăm trụ vừa vừa đều xinh.

Kể chẳng xiết tượng hình chạm đó,

Cùng đồ đồng, đồ gỗ bày đây.

Muốn vào coi chỗ kho nầy,

Nên đưa một cắt cho thầy giữ kho.

Coi thánh giá Jésus chuộc tội,

Với mù gai người đội thuở xưa.

Áo ai còn đó sờ sờ,

Đồ vàng đồ ngọc các vua cúng đầy.

Tới tủ kiếng, thì thầy đứng lại,

(Câu 1390) Mở cửa ra, để vậy cho coi.

Đọc kinh làm dấu một hồi,

Rồi cho mỗi kẻ mỗi bài khéo in.

Ngó vào đó thấy tinh những áo,

Của mấy người vì đạo phải thương.

Nhìn xem dấu máu ràng ràng,

Động lòng thương kẻ thác oan thế nầy.

Saint-Bernard mười hai chặng lớn,

Phía trong xem bốn tượng vẽ hay.

Sainte-Chapelle tháp cao thay,

(Câu 1400) Mười lăm cửa kiếng, mười hai tông đồ.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!