Câu 1201 – 1300

Molière tài hay tót chúng,

Đặt tuồng đồ ai cũng ngợi khen.

Người tuy mất, chúng chẳng quên,

Tại bồn kia có để tên đó đời.

Coi trụ đá xây nơi bồn ấy,

Trên đề tên cho thấy hiển vinh.

Hình người ngồi giữa tốt xinh,

Bên hình tuồng thiệt, bên hình tuồng chơi.

Nhiều phường phố giàu coi quá sức,

(Câu 1210) Bộn ngã đàng người chật như nêm.

Thêm đồn tới, tới dồn thêm,

Ngày như đêm sáng, sáng đêm như ngày.

Trên nhơn đức lòng hay thương dưới,

Dưới hiếu trong dạ lợi mến trên.

Hay toan tính, khéo gây nên,

Trên làm lợi dưới, dưới đền ơn trên.

Buổi làm việc coi siêng quá trớn,

Lúc chơi bời trửng giỡn cũng hung.

Bảy ngày một bữa thung dung,

(Câu 1220) Người tầm tây tử kẻ tùng lưu linh.

Tuileries vườn xinh tốt quá,

Xây nhiều hồ bằng đá trắng trong.

Bảy trăm hai thước bề trường,

Ba trăm mười bảy bề ngang rộng thình.

Cây trồng đứng theo hình ba góc,

Trên mịt mù dưới gốc trống trơn.

Có hồ bát giác đầu vườn,

Giữa làm vòi nước bắn lên mạnh kỳ.

Luxembourg tường vi rực rỡ,

(Câu 1230) Ngó tới cam trồng ở trong thùng.

Lá coi quắn quíu động lòng,

Bắt quăn quít ruột, lạnh lùng cam tâm.

Bước xa chỗ cây nam trồng bắc,

Cho lảng cơn buồn bực niềm tây.

Bồn Léda đó xinh thay,

Médicis nọ thấy đầy hình to.

Giữa vườn có một hồ phải thế,

Trổ một bầy con trẻ đứng trong.

Tay bưng tô nước bằng đồng,

(Câu 1240) Thẳng ngay một giọt nước phun cao kỳ.

Tại sân rộng xanh rì sắc cỏ,

Trồng bông đều ngó tợ gấm hoa.

Dựng hình đứng những đàn bà,

Hết lòng giúp nước, giúp nhà có danh.

Chỗ đàng thẳng người lanh quanh ngó,

Coi đánh lăn tại đó đông dầy.

Đàng kia tiếng nhạc êm tai,

Mỗi tuần chiều có tại đây hai lần.

Vậy nghe thấy quan dân vui vẻ,

(Câu 1250) Ấy chơi bời già trẻ cũng đều.

In đời Thuấn, đổi vua Nghiêu,

Hễ làm tay dưới, cứ chìu vai trên.

Hai mươi chín gặp con cô Nhứt,

Ở nhà trường chúa nhựt ra chơi.

Rồi đâu lại gặp Lý Phôi,

Vui mừng trò chuyện một hồi với ta.

Đó đi thẳng tới nhà ông Đức,

Mừng ông bà được sức khỏe luôn;

Người con ông chúa tàu Long,

(Câu 1260) Có công đánh giặc Tây Sơn cho mình.

Nguyễn Văn Thắng là tên vua đặt,

Tên Chaigneau mới thật tên người.

Bà Ngải, bà Tính, bà Lài,

Mẹ cha ở Huế thuở đời Gia Long.

Nghe ra cũng có công nghiệp lớn,

Lê Văn Lăng ấy vốn người đây.

Vannier thật là ngài,

Qua đời Minh Mạng lại quày về Tây.

Nghe giọng nói theo người ở Huế,

(Câu 1270) Đến nhà thăm phải thể quá chừng.

Mừng người viếng, viếng người mừng,

Già vì thưo7ng trẻ, trẻ thương vì già.

Champs-Elysees là vườn rộng,

Chỗ vào xây trụ lớn hai bên.

Có làm cặp ngựa thân trên,

Coi tuồng chúng chứng với tên chăn mình.

Các vòng bông coi xinh tốt lắm,

Chỗ cỏ cây mấy đám xanh dờn.

Chiều chiều nghe hát nghe đờn,

(Câu 1280) Rần rần xe chạy, luôn luôn người vào.

Vườn Monceaux bông nào cũng có,

Rạch, cầu, rừng, non bộ, cung tiên.

Coi hồ dáng thuần rộng rinh,

Xây quanh nhiều cột, xây liền dưới trên.

Vườn Du Temple có nguồn nước đổ,

Cây liễu đây sốngđã bốn đời.

Montholon cũng chỗ chơi,

Có nguồn nước chảy ra ngoài hòn non.

Vườn Saint-Jacques năm ngàn ngoài thước,

(Câu 1290) Tháp giữa nầy cao ước năm mươi.

Hình Saint-Jacques đứng góc ngoài,

Hình bò, sư tử gần nơi phụng hoàng.

Rừng Boulogne bề ngang trăm thước,

Còn bề dài thì được ngàn ba.

Chỗ cây thẳng, chỗ cây sà.

Những là cây lớn, những là cây cao.

Nơi hồ trên có tàu đò chạy,

Đưa rước người qua lại lao xao.

Chỗ hồ dưới có cù lao,

(Câu 1300) Phía trên lại có rừng bao mịt mù.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!