Câu 1501 – 1600

Các nước lập nhà thờ tại đó,

Nhiều chỗ làm kiểu ngó coi xinh.

Cũng nhiều tượng, cũng nhiều hình,

Cũng khoe sức khéo, cũng kình tài hay.

Chi chẳng giỏi, có tài coi giỏi,

Cái nào hay, ngó tới biết hay.

Lâu nay ở tại thành nầy,

Gặp nhiều quan chức về rày dưỡng an.

Đem ăn uống, chỉ đàng vẽ ngỏ,

(Câu 1510) Dắt chơi bời, biết chỗ quen người.

Ông Dupuis có cho mời,

Tới ăn nghe nói việc nơi Bắc kỳ.

Ông Des Michels thầy dạy học,

Hay chữ tàu, lại thuộc tiếng ta.

Mời về thất đải ngoài nhà,

Versailles xứ ấy thật là tốt hung.

Quen biết rõ người thông thái hản,

Thi mấy khoa, đậu tấn sĩ luôn.

Dịch nhiều sách vở thơ tuồng,

(Câu 1520) Nôm na thiệt giỏi, văn chương cũng tài.

Chừ thốt đoàn lầu đài dinh dẫy,

Đi dạo chơi thấy tại trong thành.

Le Louvre thật tốt kinh,

Đền đài cao lớn vòng quanh vuông dài.

Mặt đông năm mươi hai cột lớn,

Xây một hàng mỗi chặn hai cây.

Một trăm sáu chục thước dài,

Tới hai mươi bảy thước ngoài bề cao.

Phía mái trước chỗ vào lầu lớn,

(Câu 1530) Đắp hình Louis XIV (mười bốn) lên ngai.

Có hàng rào sắt bao ngoài,

Lại trồng hoa cỏ tại hai bên lầu.

Thêm hai dẫy nối sau đó tốt,

Hai dẫy ngoài dài tột lầu sau.

Tòa ngang dẫy dọc liên nhau,

Tưởng trong các nước có đâu được bằng.

Kẻ nghịch đốt dẫy đàng sau đó,

Công trăm năm thiêu có một ngày.

Lửa ôi! Nóng nảy lắm thay!

(Câu 1540) Chẳng thương tiếc ngọc, không hay vì vàng.

Muốn coi đó vào đàng lầu giữa,

Dẫy một bên chỗ cửa Denon.

Lại lên thang lớn thân trong,

Tới trên bước xuống lại phòng dài to.

Qua phía hữu bước vô phòng rộng,

Khối bốn phòng tới chốn Đế vương.

Quẩy ra bước lại chỗ tròn,

Luôn chơn thẳng tới tại phòng Diane.

Tới phòng nữa, bước sang phòng nữa,

(Câu 1550) Đi lần hồi tới cửa ngỏ vô.

Nơi sơn thếp, chỗ phấn tô,

Bộn hình chạm trổ, hiếm đồ trơn tru.

Nếu trở lại đi vô phía tả,

Tới chỗ tròn thấy đá lót xinh.

Giữa vòng để một cái bình,

Chung quanh vách vẽ những hình tốt tươi.

Qua bên hữu vào nơi phòng lớn,

Coi chung quanh những tượng vẽ bay.

Đi lần qua khỏi chỗ nầy,

(Câu 1560) Tới phòng vuông rộng thấy đầy tượng xinh.

Hình người vẽ in hình người thật,

Kiểng vật như kiểng vật sống ngay.

Hết sức khéo, quá đỗi hay,

Nhiều chơn dung quí của tay thợ tài.

Lầu đồ vẽ ấy dài đến sức,

Để gần hai ngàn bức vẽ dầu.

Bốn muôn tấm vẽ đủ màu,

Gồm bao kiểu khéo, tóm thâu tài lành.

Chỗ đồ chạm coi thanh lịch lắm,

(Câu 1570) Có gần năm ngàn tấm tại đây.

Kiểu vở khéo, chạm trổ hay,

Phân mười hai khoảng đặt bày lớp lang.

Cửa Sully bước sang bên tả,

Thì thấy nhiều hình đá chạm luôn.

Giỏi chừng ấy, khó thể hơn,

Thua con người sống chút hồn mà thôi.

Ngã mé sông vào nơi sân giữa,

Day bước qua chỗ cửa hữu đây.

Mà coi mồ mả khéo xây,

(Câu 1580) Thẩy bằng cẩm thạch chạm đầy chung quanh.

Ấy những mả người danh tiếng lớn.

Có chỗ làm hình tượng bằng đồng.

Người dầu khuất, tiếng vẫn còn,

Tiếng vang trong nước, người đồn khắp nơi.

Cửa Sully qua coi bên hữu,

Trong năm phòng để tựu đồ nay.

Hình kia tượng nọ dẫy đầy,

Xét coi cách khéo đời nầy hơn xưa.

Phía bên hữu dưới tòa lầu trước,

(Câu 1590) Để nhiều đồ bên nước Asie,

Francais hiệp với Anglais,

Kiếm tìm đồ ấy đem về chia nhau.

Qua bên tả hàng lầu dài tiếp,

Coi đồ nơi Egypte đem về.

Hai chằn tinh đá nằm kề,

Đầu người mình thú coi ghê gớm kỳ.

Có một tượng thần kia đầu thú,

Lại nhiều hình tương tự đồ Mên.

Nhiều hòm bằng đá nên khen,

(Câu 1600) Dày công chạm trổ ra nguyên cái hòm.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!