Du Hải Chàng tự

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Lộ nhập Duy Ma (1) bích thụ âm,

Nhân năng kiến tính tại minh tâm.(2)

Nguyện tương cửu phẩm liên hoa biện,

Hóa tác từ hàng bỉ ngạn lâm.

Dịch nghĩa: Chơi chùa Hải Chàng

Đường đi vào bóng cây xanh của nhà Phật,

Người có thể ý thức được về tính của mình là ở cái tâm sáng.

Nguyện đem bông hoa sen cửu phẩm,

Hóa làm bè từ sang bờ bên kia.

Chú thích

(1): Duy Ma là tên một vị Phật.

(2): Theo thuyết nhà Phật, thể là thân thể, tính là bản tính, tâm là tinh thần. Muốn ý thức được về bản tính của mình (kiến tính) thì trước hết cái tâm phải sáng (minh tâm).

Hoài Anh dịch thơ: 

Đường vào chùa rợp bóng râm,

Muốn biết tính, phải giữ tâm không mờ.

Bông sen cửu phẩm muốn đưa,

Đổi bè từ vượt sang bờ bên kia.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!