Đối kính

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Tự quý trần trung khách,

Kham lân kính lý nhân.

Nhãn tiền vô vật ngã,

Phận nội giám quân thần.

Báo quốc đan tâm tận,

Tu hương bạch phát tân.

Nghiên xế tùy quá hóa,

Tự nhĩ giác tồn thần.

Dịch nghĩa: Đối gương

Tự thẹn là khách trong bụi trần,

Luống thương người trong gương.

Trước mắt không có vật và ta,

Trong phận sự noi theo đạo vua tôi.

Báo nước dốc hết lòng son,

Nhớ quê tóc trắng thêm mãi.

Đẹp xấu là tùy tạo hóa,

Như người là biết bảo tồn cái thần của mình.

Hoài Anh dịch thơ

Thẹn mình khách giữa bụi đời,

Nên chạnh thương đến cả người trong gương.

Không phân vật, ngã tỏ tường,

Trong phận sự vẫn trọn đường tôi con.

Đền ơn nước vẹn lòng son,

Nhớ quê mái tóc mãi còn bạc thêm.

Trời cho đẹp, xấu chớ hiềm,

Tồn thần, người biết giữ niềm thủy chung.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!