Câu 501 – 600

Lớn nhỏ xứng, vai tuồng coi đẹp,

Gái trai làm, đào kép ngó xinh.

Xem người ta, xét nước mình,

Ít đua cùng chúng, í kình với ai.

Mỗi người có, thửa tài riêng hết,

Nếu biết dùng nhằm việc thì hay.

Dùng người giác thể dùng cây,

Cứng làm đồ cứng, mềm xây dụng mềm.

Tỉ kẻ học, bắt đem đi cuốc,

(Câu 510) Còn trị dân, đứa thuộc trồng cây.

Hay sao cho được thì hay,

Người đời đâu có một tay vẹn mười.

Ngày mười bảy ra nơi xe lửa,

Qua Marseille, nội bữa đều an.

Đàng xa sáu vạn bảy ngàn,

Chạy hai giờ tới sánh bằng chim bay.

Khi vừa đến có người chực rước,

Lên xe đi, tới trước dinh quan.

Vào ra mắt, kể mọi đàng,

(Câu 520) Rồi quày lại quán sửa sang dạo thành.

Rương trắp đã, phú anh quán tính,

Lấy biên lai, sai lãnh thế cho.

Kêu xe đi với học trò,

Ruổi dong các chỗ coi đồ vật chơi.

Nhà cửa cất, ngó coi cao đẳng,

Năm sáu từng, ngay thẳng tốt hung.

Kiểu làm khéo léo lạ lùng,

Thân ngoài nhiều cửa, thân trong nhiều phòng.

Dọc bờ có, cây trồng đẹp đẽ,

(Câu 530) Ngoài đàng thì sạch sẽ vẻn vang.

Đi chơi ngang dọc nhiều đàng,

Thung dung phỉ chí, thanh nhàn toại thân.

Gần bốn vẹo, số dân nội đó,

Hơn ba muôn là số nhà đây.

Thuế thâu ba chục triệu ngoài,

Dùng làm sở tổn tiêu xài mỗi năm.

Thường niên kẻ đên làm hôn thú,

Tại nhà vuông, lấy số ba ngàn.

Sổ danh cũng được một vàn,

(Câu 540) Còn về sổ tử số dân muôn ngoài.

Việc buôn bán thành nầy trọng quá,

Ngàn triệu ngoài, hàng hóa vô ra.

Tại đây ít có tuyết sa,

Một năm đâu cũng một và lần thôi.

Tháng mười một, cùng hồi tháng chạp,

Nước thường đông, qua giáp tháng giêng.

Mưa vừa phải, nắng khá hiền,

Gió đều tám hướng, đổi liên bốn mùa,

Coi các sở nhà thờ đẹp đẽ,

(Câu 550) Thấy đồ hình đồ vẽ tốt tươi.

Nhà thờ Nhà nước thờ Trời,

Một trăm bốn chục thước dài trước sau.

Cái tháp giữa, bề cao sáu chục,

Thân dưới mười sáu thước bề ngang.

Tiền làm quá bảy triệu quan,

Trên năm tháp tốt, dưới bàn thờ xinh.

Le Calvaire, giả hình tích cũ,

Chỗ thờ bà Thiên hậu coi xinh.

Sait-Josheph ấy ro65ng thinh,

(Câu 560) Trong coi nhiều tượng nhiều hình khéo thay.

Đền Du Mont, treo đầy tượng vẽ,

Sự tích xưa, khôn kể đông dài.

Mont-Carmel cất lâu đời,

Vào coi tượng vẽ cùng coi cái đèn.

Của thành phố quyên tiền làm cúng,

Lúc thiên thời, cầu khẩn rồi yên.

Nhiều nhà thờ khác cũng xinh,

Cũng nhiều hình tượng cũng in như vầy.

De la Garde, chỗ nầy cao lắm,

(Câu 570) Có cái chuông, nổi tám ngàn cân.

Đo từ trên chót tới chân,

Và lầu và núi ước gần hai trăm.

Lầu chuông bốn mươi lăm thước chẵn,

Còn lầu tròn, cũng đặng mười lăm.

Bề ngang tới chín thước năm,

Đều dùng cẩm thạch mà làm thân trong.

Trên chót có hình đồng lớn quá,

Nổi bốn mươi lăm tạ nặng lung.

Còn đồ sắt đúc đỡ chung,

(Câu 580) Một trăm mười tạ kể công muôn vàn.

Trong bình ấy, có than khu ốc,

Từ trên đầu, đi tột tới chưn.

Hình làm chín thước cao hung,

Bà Marie đứng tay bồng Jésus,

Tại chỗ đó, thầy tu thường đến,

Tỏ lòng ra, kính mến trực tình.

Biết bao nhiêu kẻ tu hành,

Dốc nguyền trọn giữ lòng trinh cả đời.

Hiếm con gái, ở nơi nhà phước,

(Câu 590) Bộn con trai, vào được nhà dòng.

Ra xưng cha, hoặc xưng ông,

Gái tu gọi chị, dày công kêu bà.

Đạo Thiên chúa, cùng là đạo khác,

Lập đền thờ, lập các giảng kinh.

Đàng bà có tánh hay tin,

Nghe ra các nước đều in cũng kỳ.

Có nhiều kẻ lỡ thì chích bạn,

Bỏ đi tu cho lảng cơn sầu.

Người thì trốn thuế tránh xâu,

(Câu 600) Tính bề làm biếng cạo đầu đi tu.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!