Thuốc rất linh nghiệm – Phụng Hoàng San và Dương Diếp

Có thầy kia treo tấm bảng rằng: ĐÂY CÓ BÁN THUỐC CON GÁI MÊ

Bữa nọ tên lính vào mua, tên thầy đi khỏi, người vợ lấy bán. Người lính lộn vào lưng rồi, ngoắt vợ thầy; tên lính vào buồng … rồi đi về.

Kế chồng về, vợ thuật chuyện lại. Người chồng giận quá, nói rằng:

– Ai dạy mầy lấy người ta?

Vợ trả lời rằng:

– Nếu mình không làm như vậy, làm sao cho họ biết rằng thuốc mình linh nghiệm?

Viết một bình luận

error: Content is protected !!