Thầy thuốc đánh lộn – Phụng Hoàng San và Dương Diếp

Đại phương mạch là thầy cho thuốc người lớn, còn ấu nhi khoa là thầy cho thuốc con nít.

Tên thầy đại phương mạch nắm đầu thầy ấu nhi khoa mà đánh.

Người lối xóm chạy lại can ra mà khuyên rằng:

– Thôi, hai thầy cũng đồng đạo với nhau rầy ra làm chi?

Thầy đại phương rằng:

– Thì đó, mấy ông nghĩ coi! Như thằng nầy mới dễ ghét dữ chớ! Có tôi làm thuốc cho người lơn mạnh giỏi, mới sinh sản con nít ra cho nó làm, còn nó làm con nít rồi không có người lớn cho tôi làm hé!!!

Viết một bình luận

error: Content is protected !!