Bị mắng – Phụng Hoàng San và Dương Diếp

Có tên thầy kia, người có bệnh đến rước không dám đi, chủ giận sai đầy tớ tới mắng. Thằng nhỏ đi một lát rồi về.

Chủ hỏi có mắng thẩy chưa? Nó thưa chưa. Hỏi sao vậy?

Nó thưa:

– Mắc họ ở trước chửi om đó chật quá, tôi chen vô có đặng đâu mà mắng!

Viết một bình luận

error: Content is protected !!