Thầy say rượu – Phụng Hoàng San và Dương Diếp

Thầy kia đi dạy học, học trò hỏi:

– Thưa thầy, câu ‘Đại học chi đạo’ là nghĩa gì?

Thầy giả say quở học trò rằng:

– Mầy nhè lúc tao đương say mà hỏi.

Tối về hỏi vợ, vợ rằng:

– Đại học là tên cuốn sách, chi đại là chưng cái đạo lý trong sách ấy.

Sáng mai kêu trò đó mà nói rằng:

– Chúng bây dại quá, hôm qua tao say lại đem vở hỏi, nay sao không hỏi đi. Cái hôm qua hỏi đó: Đại học là tên cuốn sách, chi đại là chưng cái đạo lý trong sách ấy.

Tên học trò hỏi:

– Thưa, Minh minh đức là nghĩa gì?

Tên thầy mau mau ôm đầu mà nói rằng:

– Khoan! Khoan đã! Tao say nữa đây nè!

Viết một bình luận

error: Content is protected !!