Nói chữ An Nam ra chữ Tây – Phụng Hoàng San và Dương Diếp

Có hai thầy trò dắt nhau lên xứ thiềng thị chơi, thầy nói với trò rằng:

– Mầy theo tao, tao tập nói chữ cho quen.

Đi tới chợ gặp một đám ma lớn đi, người vợ theo đưa khóc than vang dầy. Tên học trò thấy, lấy làm kỳ, hỏi thầy:

– Trên nầy đám ma họ có hát lý vậy thầy hé!

Thầy sửa lại rằng:

– Họ ty toai (tu, toi)!

Đi một đỗi nữa, tới cái thành, tên học trò hỏi:

– Cái chi lớn dữ vậy thầy?

Thầy rằng:

– Lũy! (lui)

Rồi thấy họ cỡi ngựa, trò hỏi:

– Bò sao không có sừng vậy?

Thầy rằng:

– Mã (moi).

Viết một bình luận

error: Content is protected !!