Giáo tập – Phụng Hoàng San và Dương Diếp

Có kẻ kia chết xuống, vua Diêm Vương nói:

– Bởi vì kiếp trước, nhà ngươi xài lỏa lắm, thôi kiếp nầy cho ngươi lên, làm chức giáo tập và cho năm đứa con trai.

Quỉ sứ bẩm rằng:

– Người ấy tội nặng, sao vua cho có phước dường ấy?

Vua rằng:

– Ngươi không biết, chức nhỏ lương có mấy đồng, mà con thì nhiều, chạy không đủ cho nó ăn thì nó xé thây.

Vương Hồng Sển:

Bài nầy, tôi không đổi một chữ nào và giữ y chấm phết. Mấy thầy xem: con nhiều lương ít, không phải bây giờ mới có.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!