Tá thơ ngu, hườn thơ ngu – Phụng Hoàng San và Dương Diếp

Có tên kia mới mua bộ truyện hai cuốn hay lắm. Anh nọ nghe, tới mượn về coi chơi. Tên kia có ý xấu nên cho mượn có một cuốn mà thôi. Anh nọ coi thấy truyện đứt khúc đầu, giận không trả.

Lâu quá, tên kia đến đòi, anh nọ trả lại có nửa cuốn, xé để lại phân nửa. Tên kia hỏi sao vậy? Ảnh trả lời rằng:

– Anh cho tôi mượn phân nửa, thì bây giờ tôi trả lại phân nửa cũng như anh vậy chớ sao!

Tên kia tức mình về đi kiện với ông huyện. ông huyện cho đòi đôi làng tới hỏi ắt chân rồi mới xử như vầy:

Thằng cho mượn thiệt là quá dại,

Mượn rồi trả gẫm lại chẳng không!

Hai đàng đà tới giữa nha môn,

Vậy thì nín mà nghe ông xử:

Đánh vài chục biểu sau đừng có hà tiện!

Viết một bình luận

error: Content is protected !!