Đòi ăn – Phụng Hoàng San và Dương Diếp

Có tên kia đau bụng kiết, rước thầy đến hốt thuốc, nói với thầy rằng:

– Tôi nghèo không tiền trả, xin thầy cho mạnh rồi, tôi đãi một tiệc cho vui.

Thầy chịu, cho mạnh rồi mà nó nói dối rằng chưa.

Tên thầy giận quá, lén rình thấy anh đi sông bón, mới nói rằng:

– Đó anh sông tốt quá mà không chịu mời tôi đa!

Ảnh rằng:

– Thầy muốn ăn lắm sao?

Thầy nói:

– Thì tôi sở mộ có bấy nhiêu, mà anh xấu ruột quá!

Viết một bình luận

error: Content is protected !!