Hết trị – Phụng Hoàng San và Dương Diếp

Có tên kia gánh củi đi bán, rủi đụng nhằm mình tên thầy thuốc.

Thầy giận rằng:

– Mầy đui sao? Tao muốn bạt cho mầy một bạt tai.

Tên ấy rằng:

– Ý, ý, thầy! Thà thầy đạp tôi mấy cái thầy đạp, chớ đừng có bạt tai tôi chết tội nghiệp.

Có người hỏi sao vậy? Nó nói:

– Người đều nói hễ phạm nhằm cái tay thẩy thì hết trị!

Viết một bình luận

error: Content is protected !!