Cũng một môn – Phụng Hoàng San và Dương Diếp

Ông kia có ba người rể. Người rể lớn làm thợ bạc, người giữa thợ may, còn thằng rể út không biết làm nghề chi hết, ngày tối ăn chơi.

Ông giận trách rằng:

– Làm thợ bạc muốn ăn bớt mấy phân có mấy phân; làm thợ may muốn mấy thước có mấy thước; chớ mầy du hý du thực mà thôi.

Rể út rằng:

– Chẳng cần gì! Để tôi rèn một cái mác, rồi tối tôi khoét cửa kho họ, tôi lấy bạc trăm bạc ngàn, chớ thèm thứ một phân hai phân, một thước hai thức như hai ảnh!

Ổng giận rằng:

– Nếu nói như vậy thì là mầy ăn trộm ăn cướp người ta hé?

Rể út giận mà nói rằng:

– Vậy chớ hai ảnh ăn bớt của người ta, hai ảnh là cái gì đó??

Viết một bình luận

error: Content is protected !!