Cũng chết – Phụng Hoàng San và Dương Diếp

Hai đứa dắt nhau ra bờ tre, trai gái với nhau.

Con gái hỏi thằng trai rằng:

– Sao, anh thương tôi không?

Trai rằng:

– Tao thương mầy lắm chớ, như tao mà có bỏ mầy, cho tao chết đi!

Trai hỏi lại:

– Còn mầy có thương tao không?

Cỏn rằng:

– Tôi mới thương anh lắm chớ, như tôi mà có bỏ anh, thì cho tôi chết.

Có ông già ngồi sông bên kia đường, nghe liền nói rằng:

– Còn tao mà sông không đặng, tao cũng chết!!

Viết một bình luận

error: Content is protected !!