Ông đồ Nghệ làm thơ – Thọ An

Có một ông đồ, người xứ Nghệ, ra ngoài Bắc Kỳ tìm chỗ dạy học. Đi đến một cái đền thờ Đức Thánh Quan, vào xem, trông thấy ở trong cung có tượng ngài uy nghi ngồi giữa, ông Châu vác ngọn dáo, ông Bình bưng hòm ấn, đứng hầu hai bên. Trên án có cái đỉnh, nắp con sấu, ngoài sân có đôi hạc đứng chầu trên lưng rùa.

Liền làm bài thơ họa cảnh, trọ trẹ ngâm rằng:

Nọ biết ông chi mặt đỏ gay,

Thế mà hương hỏa bấy lâu nay!

Bên kia chú lái cầm dao quắm;

Bên này thầy sãi bưng cái khay,

Trên án lò hương con chó đứng;

Ngoài sân cò trắng đ. cà cay.


Vương Hồng Sển:

Thầy đồ Nghệ, tha phương cầu thực, mà không bỏ tật hỗn xược, làm thơ tục tĩu, không nghe nói kiếm được sở làm. Đến nhà hiền triết, học giả cũng phạm tội bất kính. Tôi chép lấy làm ngượng tay, nhưng vì mục sưu tập, phải chép đủ.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!