Bốn anh học trò đặt thơ trong chùa – Trương Vĩnh Ký

Bốn anh học trò đi đường, ghé vào chùa chơi. Ngồi coi ba bàn thấy tượng đồ treo thờ đó, mới rủ nhau làm ít câu thơi chơi.

Anh thứ nhứt, thấy tượng Quan Đế, thì mở rằng:

Hớn vương ăn ớt mặt đỏ gay

Anh thứ hai, thấy tượng Quan Bình, thì đặt:

Bên kia Thái tử đứng khoanh tay.

Người thứ ba ngó quanh quất, thấy tượng Châu Xương thì đặt rằng:

Thằng mọi râu ria cầm cái mác.

Còn anh thứ bốn ngó ra, thấy con hạc đạp lưng qui, thì thêm:

Ngoài nầy cò quắm đạp cầy thay.


Vương Hồng Sển:

Cò quắm là thứ cò dài mỏ mà quáu quáu (Huỳnh Tịnh Của). Cầy thay, Cầy thay, nguyên tiếng Miên nói trại, chỉ loài rùa lớn con. Tiếng Cần Đước, cũng tiếng Miên, gọi con rùa. Quận Cần Đước, Cần Giuộc, đều tiếng Miên Việt hóa ra.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!