Không đãi khách – Phụng Hoàng San

Người khách đến thăm người chủ, gà vịt chạy đầy sân, mà ảnh than rằng:

– Ngặt không có đồ ăn, không biết lấy chi đãi khách một bữa.

Anh khách nói:

– Tôi có con ngựa đó, bắt làm thịt dùng tiệc với nhau cho vui!

Chủ nói:

– Úy! Vậy rồi anh về bộ sao thấu?

Khách nói:

– Hề gì, anh lựa gà vịt và ngỗng của anh đó, coi con nào lớn hơn hết, cho tôi mượn một con tôi cỡi tôi về cũng được!

Viết một bình luận

error: Content is protected !!