Hai anh em làm ruộng – Phụng Hoàng San

Hai am em làm ruộng chung với nhau, tới lúa chín, thằng anh nói với em rằng:

– Tao lấy khúc ngọn, chia khúc gốc cho mầy!

Thằng em nói:

– Chia như vậy, sao cho công bình?

Thằng anh nói:

– Sao không công? Qua sang năm thì mầy lấy ngọn, tao lấy gốc, bởi vì mầy làm em phải ăn sau.

Thằng em cũng nghe lời.

Qua năm sau, trời sa mưa dông, thằng em thúc làm ruộng, thì anh nói rằng:

– Năm nay tao coi mòi ruông thất, thôi để đất trồng khoai xong hơn.

Nghề khoai thì củ ở dưới gốc, té ra hai năm cũng một mình ảnh hưởng lộc!

Viết một bình luận

error: Content is protected !!