Không chịu thua (chuyện cờ tướng) – Phụng Hoàng San

Một anh kia, tự phụ là cao cờ, xảy gặp một khách cao thủ hơn, cùng nhau thử đánh ba bàn, đều thua anh khách trọng ba. Bữa sau gặp một bạn hữu hỏi thăm hôm qua đánh được mấy bàn và kết quả ra sao?

Anh ta trả lời:

– Chúng tôi đánh cả thảy ba bàn: bàn trước tôi không thắng, qua bàn giữa thì ở bển không thua đến bàn sau rốt, tôi biểu huề nhưng bển không chịu.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!