Hai anh sợ vợ – Trương Vĩnh Ký

Hai thằng cha kia hay sợ vợ, ở kề một bên nhau. Bữa nọ phơi đồ, sao để quên mưa ướt đi. Con vợ nó mắc lục đục trong bếp, nhớ trực lại đồ phơi ngoài sáo, thì hối nó ra mà lấy vô. Con mẻ nó mắng nó nhiếc, rồi nó xỉ vả nó lại vác cây nó đập cho, chạy mất.

Qua bên nhà anh kia, ở bển nói chuyện. Người kia hỏi:

– Chớ giống gì, mà chỉ mắng chỉ chửi làm om bển vậy?

– Tôi quên đem đồ vô, nó rầy tôi.

– Tốt kiếp thì thôi, thế! Anh đó, chớ tôi ấy thì …

Con vợ nghe nổi xung, ở trỏng xách cây chạy ra hỏi:

– Chớ tôi … thì … sao?

Thằng chồng sợ, nói:

– Không mà, tao nói: Anh đó chớ, chớ tôi, thì tôi đem vô trước hồi chưa mưa kìa chớ!

Viết một bình luận

error: Content is protected !!