Thơ cóc – Thọ An

Có ba ông vẫn tự đắc là mình hay thơ nôm. Một hôm, rủ nhau đi chơi chùa, để cùng học thơ tức cảnh. Nhưng mà đến chùa, không biết làm thô gì, mới bảo nhau hãy đưa tiền cho ông tự đi mua rượu và đồ nhắm về đánh chén đã:

– Hễ rượu vào thì tự khắc thơ ra tuồn tuột!

Mua về, ba ông ngồi bắt chân chữ ngũ, gật gù uống rượu, rung đùi nghĩ thơ. Chợt thấy con cóc ở trong xó nhảy ra.

Một ông mới ngâm rằng:

Con cóc trong hang,

Con cóc nhảy ra.

Ông thứ hai họa theo rằng:

Con cóc nhảy ra,

Con cóc ngồi đấy.

Ông thứ ba:

Con cóc ngồi đấy,

Con cóc nhảy đi.

Ba ông cùng vỗ đùi, cười ồ cả lên khen rằng:

– Hay! Hay! Hay thật?

Cười chán rồi, một ông bảo rằng:

– Thơ ta tuyệt cú! Mà ta xuất khẩu thành chương như thế thì tôi e lắm, hai tiên sinh ạ. Em rằng Thánh nhân người ta đã dạy: Ai mà linh khẩu lắm thì chẳng kẻo chết non. Vậy ta phải nên liệu trước.

Hai ông kia lấy làm phải lắm, bèn mời ông tự ra, nói hết đầu đuôi: rồi đưa tiền nhờ mua hộ ngay cho ba cỗ ván. Ông tự cầm tiền đi mua. Một chốc đem về bốn cái áo quan. Ba ông hay thơ mới hỏi:

– Sao lại mua những bốn cái thế?

– Thưa các ngài, tôi mua thêm một cái để cho tôi, bởi vì tôi buồn cười quá, cũng đến chết mất.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!