Đi thú – Phụng Hoàng San và Dương Diếp

Có người đàn bà kia, bị bụng chửa nên dòm xuống coi của mình không đặng. Khi nọ đẻ rồi, đầy tháng ngồi dựa rào mà tiểu, dòm xuống thấy …, mừng mà nói rằng:

– Dữ không! Xưa rày mới thấy mặt đa!

Vừa có tên lính đi ngang qua nghe nói, tưởng là người ta hỏi mình, liền trả lời rằng:

– Ừ, tôi đi thú Chantabuom mới về!(1)

(1) Chantabuom ở bên Xiêm La quốc, trước chánh phủ Pháp có trấn một mớ lính ma – tà bên ấy.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!