Đánh cha già – Phụng Hoàng San và Dương Diếp

Có tên thầy ngoài bắc vào đất Đồng Nai dạy trẻ con học. Học trò quen rồi cũng học đặng ít tiếng.

Bữa nọ đương uống trà, mới ra đối rằng: Chén bé

Trò nọ lanh, thấy đó có cái tô, mới đối: Bát to.

Thầy khen hay.

Trò kia ngụ ý tiếng bát to, mới đối rằng: Cha già.

Thầy giận, bạt cho một bạt tai chúi lúi, trò và đi và khóc mà rằng:

– Bát to kia không đánh, lại đánh cha già.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!