Thuốc ngứa – Phụng Hoàng San và Dương Diếp

Có thầy kia treo bảng bán thuốc ngứa. Có tên nọ vào mua, rồi hỏi phải làm sao.

Thầy rằng:

– Có khó gì, bắt đặng con ngứa rồi vạch miệng nhét thuốc vào thì nó chết,

Viết thêm:

– Nhờ thầy tới bắt con ngứa dùm, tiền công bao nhiêu không kể!

Viết một bình luận

error: Content is protected !!