Cận thị – Phụng Hoàng San và Dương Diếp

Ba người cận thị đi ngang qua tiệm kia, ngó lên thấy trước tiệm có tấm biển hiệu tiệm là Sơn Long.

Anh đi trước nói:

– Tiệm đây có bán Song Lang hé?

Anh đi sau nói:

– Phải đâu, họ để đề hai chữ Sà bông mà!

Hai người cãi hoài, mới nói:

– Thôi để hỏi monsieur sau nầy có nhãn lực hơn mình.

Người sau ngó lên một hồi lâu, rồi nói rằng:

– Hai anh đều lầm hết. Tôi coi trên đó có biển gì đâu!!!

Viết một bình luận

error: Content is protected !!