Tiếng không xa – Phụng Hoàng San

Hai vợ chồng tên đui đồng ngủ. Vợ hẹn với một người gian phu đến làm công chuyện. Chồng nghe hỏi rằng:

– Tao nghe tiếng đó ở đâu làm cái gì vậy?

Vợ dối rằng:

– Tưởng khi ở vách bên kia họ chơi, ối, chuyện người ta, nói làm gì nà!

Một lát lại nghe nữa, chồng lại nói:

– Tức quá! Tao nghe cái tiếng nói lẩn quẩn lối đây chớ không có đi xa đa!

Viết một bình luận

error: Content is protected !!