Bay nón – Phụng Hoàng San và Dương Diếp

Người cận thị kia đi lạc đường, thấy trên tấm đá có đậu một con quạ, ngỡ là người ta, kêu mà hỏi thăm đôi ba lần. Không nghe trả lời, ông mới lần lại gần, con quạ sợ bay đi.

Người ấy rằng:

– Mỏa (moi) hỏi đường toa (toi), toa làm hiểm không chỉ, hèn gì bị gió thổi bay nón, đáng!!!

Viết một bình luận

error: Content is protected !!