Ăn trộm địt – Phụng Hoàng San

Tên ăn trộm kia đánh ngạch vào, chun trốn dưới giường, rủi lỡ trôn địt một tiếng lớn quá. Chồng nghe mắng vợ, vợ lại nói chồng, hai người rầy với nhau hoài.

Tên ăn trộm năm dưới giường, tức mình nín không đặng, nói lớn lên rằng:

– Địt đó là ăn trộm địt đa!

Rồi tông cửa chạy mất.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!