Thơ hòa thượng

Thằng cha học trò khó kia lý láu, nghe chùa hòa thượng làm đám; lết dép mà tới kiếm ăn. Mà thầy ấy không ngỡ ngàng gì tới, mới giận mà viết ba chữ dán cửa nhà chùa rằng:

Thằng trọc nào thằng trọc nầy?

Trên xâu lậu thuế tới ở đây?

Bao nhiêu xôi chiếu đều ních hết,

Đã ra chó má chẳng phải thầy!

Hoàn thượng thấy vậy, liền biểu dọn cơm nước xôi chuối bung ra một mâm vun chùn mà đãi anh ta. Ăn no nê rồi, anh ấy mới làm thơ khác sửa lại mà tạ, dán cửa thế nầy:

Hòa thượng nào hòa thượng nầy!

Tu nhơn tích đức tới ở đây?

Bao nhiêu xôi chuối đều phân phát,

Đã ra tiên bụt chẳng phải thầy.

Lưỡi không xương nhiều điều lắt léo, nói xuôi cũng được, nói ngược cũng xong.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!