Dụng mưu làm thuốc

Có đứa con gái kia khi vươn vai làm sao trật lắt léo xuội tay xuống không được, cứ giơ lên như vậy mãi. Thầy mằn sửa hết sức cũng không xong. Có một anh kia dùng léo mà chữa được, là đến biểu kêu nó ra rồi giả đò coi, xớ rớ xớ ró đàng trước ra đàng sau, đàng sau ra đàng trước, rồi thò tay giựt quần nó một cái.

Nghề thứ con gái hay mắc cỡ, liền quên đau mà lật dật lấy hai tay chụp quần mà vận lại, thì liền lại như trước.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!