Đi sứ cảm tác – Bài XVII và XVIII

Đi sứ cảm tác – Bài XVII

Mê mang cho đến bụt là tiên, (1)

Năm đẩu năm (2) bài giả dạng điên.

Vui sẵn trước hoa vài đóa cúc,

Lo chi trong đãy (3) một đồng tiền.

Lưu Linh (4) vợ lại khôn từ (5) chén (6),

Lý Bạch (7) vua kêu chẳng xuống (8) thuyền.

Hầu muốn học đòi theo thế ấy,

Song lo thời thế hãy chưa yên.

Chú thích

(1): Có sách chép là Mê mang chưa đến bậc là tiên.

(2): Có sách chép là trăm.

(3): Có sách chép là túi.

(4): Lưu Linh: người đời Tấn, hay uống rượu.

(5): Có sách chép là thôi.

(6): Có sách chép là Lưu Linh vợ lạy, không rời chén.

(7): Do câu thơ cổ: Thiên tử hô lai bất thưởng thuyền (Vua cho gọi (Lý Bạch) chẳng xuống thyền ngự chầu hầu).

(8): Có sách chép là … chẳng nối …


Đi sứ cảm tác – Bài XVIII

Chưa yên ta phải tính làm sao,

Cơm áo ngồi không dễ đặng nào?

Phải (1) mượn binh sương trừ giặc cỏ,

Lại đem trận gió phất cờ lau.

Đất (2) Yên cõi Việt rừng nho rậm,

Trời giúp nhà Ngu (3) biển thánh cao.

Mới biết (4) tài non đền nợ nước,

Dám đâu nói chuyện ẩn nguồn Đào. (5)

Chú thích

(1): Có sách chép là Đã.

(2): Có sách chép là Nước.

(3): Đời vua Thuấn, họ Hữu Ngu.

(4): Có sách chép là Mới rõ …

(5): Do chữ Đào Nguyên, ý chỉ cảnh tiên.


Kết thúc tuyển tập thơ Nôm của tác giả Trịnh Hoài Đức.

Cảm ơn bạn đọc đã theo dõi.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!