Chí khí cao

Thuở xưa vua Nghiêu muốn truyền ngôi cho Hứa Do (1) bèn đòi Hứa Do tới mà dạy rằng: Trẫm nghe ngươi có đức lớn, trẫm muốn truyền ngôi cho ngươi, ngươi phải nối ngôi cho trẫm mà làm vua thiên hạ. Hứa Do nghe nói, tức cười, vội vàng đi xuống suối mà rửa tai.

Cũng một khi ấy có người Sào Phù là người giữ trâu đem trâu xuống suối mà cho uống nước, thấy Hứa Do đương lum khum rửa tai, hỏi Hứa Do làm sao mà rửa tai?

Hứa Do lắc đầu nói: “Ông Nghiêu đòi tôi, biểu tôi thì làm vua.”

Sào Phù nghe nói, liền đem trâu lên trên dòng nước mà cho uống. Hứa So hỏi làm sao anh lại đem trâu lên trên ấy mà cho uống?

Sào Phù rằng: “Anh rửa tai anh xuống đó, tôi sợ trâu tôi uống nhằm.” Sào Phù lại rằng: “Anh đi đâu cho người ta biết anh mà muốn nhường ngôi vua cho anh, ấy là tại bụng anh hãy còn danh lợi.”

Nghe mà rửa chi bằng giữ vẹn đừng nghe.

(1) Sách Trang tử nói: Hứa Do là người hiền đức, thuở ấy thưa lại rằng: Tiêu liêu sào lâm bất quá nhứt chi, yển thử ẩm hà bất quá mãn phúc; nghĩa là chim tiêu liêu làm ổ, bất quá trong một nh1nh cây; trâu đầm uống nước chẳng qua đầy bụng, nhường hết thiên hạ cho tôi, cũng chẳng làm gì.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!