Đi sứ cảm tác – Bài XV và XVI

Đi sứ cảm tác – Bài XV

Bần thần lại giận (1) đứa xung xăng,

Quán Sở lầu Tần (2) đã mấy trăng.

Phới phới mưa xuân hang dễ lấp,

Chang chang nắng hạ lửa đang hừng.

Thu trao thư nhạn lời no ấm,

Đông gặp (3) tin mai chuyện khó khăn.

Trời đất bốn phương non nước ấy,

Làm chi nên nỗi việc lăng nhăng (4).

Chú thích

(1): Có sách chép là tưởng.

(2): Ý nói thân phiêu bạt giang hồ, rày đây mai đó, ăn gửi nằm nhờ.

(3): Có sách chép là Đông nhắn …

(4): Có sách chép là … việc lăng quằng.


Đi sứ cảm tác – Bài XVI

Lăng nhăng bữa díp sự hoang đàng,

Tiệc ngọc thuyền qua (1) bạn đãi đằng.

Than phận (2) lênh đênh đào thớ lợ,

Trách duyên lạt lẽo liễu xây quàng (3).

Con trăng nhằm bóng cây mai bạc,

Dì gió đưa duyên đóa cúc vàng.

Ơn đội (4) chúa xuân cơn gặp gỡ,

Cơi trầu chén rượu dám mê mang (5).

Chú thích

(1): Có sách chép là hoa.

(2): Có sách chép là Xét phận …

(3): Có sách chép là … liễu xuê xoang.

(4): Có sách chép là Ơn gội …

(5): Có sách chép là Cây tiền chén rượu đắm mê mang.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!