Đi sứ cảm tác – Bài XIII và XIV

Đi sứ cảm tác – Bài XIII

Khùng khằng lại giận đứa lăng nhăng, (1)

Sấm tối mưa mai gẫm (2) chẳng bằng.

Bến nước mười hai đưa chiếc lá,

Đất trời ba bảy đợi con trăng.

Thương đây lại dặn đừng thưởng lảng,

Nhớ đó thôi thì chớ nhớ săn.

Mối nợ sự duyên ai có hỏi, (2)

Xưa nay cũng một tấm lòng chăng?

Chú thích

(1): Có sách chép là Cùn cằn đã tượng sự lăng nhăng.

(2): Có sách chép là e khó hỏi.


Đi sứ cảm tác – Bài XIV

Tấm lòng chăng phải phải phân trần, (1)

Ít nói là người dưỡng tính chân.

Đã bện bó rơm (2) làm đứa quỉ,

Lại trau cục (3) đá tượng ông thần.

Dù cho (4) đất phấn tô gương mặt,

Sẵn có cây da (5) cậy tấm thân.

Cũng muốn đem mình (6) đi thế ấy,

Đem mình đi thế ấy bần thần. (7)

Chú thích

(1): Có sách chép là Tấm lòng chẳng phải tỏ phân trần.

(2): Có sách chép là bù nhìn.

(3): Có sách chép là Lại đem viên.

(4): Có sách chép là Dù chưa …

(5): Có sách chép là da cây.

(6): Có sách chép là thân.

(7): Có sách chép là Đem thân thế ấy lại bần thần.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!