Đi sứ cảm tác – Bài III và IV

Đi sứ cảm tác – Bài III

Đen mòn sao đặng nghĩ cùng ta,

Năn nỉ cùng nhau việc cửa nhà (1).

Ít sống xưa nay người bảy chục, (2)

Nhiều lo lui tới đạo năm ba. (3)

Trăng mòn mặt ủ mây chưa vén,

Biển mặn lòng thương nước khó pha.

Cây có điểm vàng (4) soi tỏ dạ,

Dễ đâu chẳng biết sự nhưng là.

Chú thích

(1): Có sách chép là nước nhà.

(2): Do câu thơ của Đỗ Phủ: Nhân sinh thất thập cổ lai hi.

(3): Có sách chép là Nhiều lo lui tới điệu năm ba.

Năm ba là nói về đạo tam cang và ngũ thường hay ngũ luân.

(4): Có sách chép là Cậy có diềm vàng …


Đi sứ cảm tác – Bài IV

Nhưng là muốn mở nẻo chông gai,

Bao quản đường xa mấy dặm dài.

Dưới nguyệt tham vui nên rót chén (2),

Trong sương chịu lạnh bởi tầm mai.

Đã cam mình chịu cây vô dụng,

Chớ nệ (2) ai chê đứa bất tài.

Nghĩ kể hai trăm năm có lẻ, (3)

Xin đừng lần lựa sự nay mai.

Chú thích

(1): Có sách chép là … tham vui say trót chén hay rốt chén.

(2): Có sách chép là trách.

(3): Hai trăm năm dư: có lẽ Trịnh Hoài Đức nói đến việc nhà Thanh thay nhà Minh.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!