Đi sứ cảm tác – Bài I và II

Đi sứ cảm tác – Bài I

Vuông tròn trời đất nói khôn cùng,

Tháng bảy ngày rằm đến Quảng Đông.

Kẹo kéo lăng nhăng nhai chẳng đứt,

Tơ vò rối rắm gỡ hầu xong.

Nửa năm cơm thịt đôi tên (1) khách,

Ngàn dặm non sông một cái tròng (2).

Chừ (3) gặp cố nhân bày khoản khúc,

Kẻo đây thương đó (4), đó ngùi trông.

Chú thích

(1): Có sách chép là đôi quan.

(2): Có sách chép là một chiếc đồng.

(3): Có sách chép là chưa.

(4): Có sách chép là thương nhớ.


Đi sứ cảm tác – Bài II

Ngùi trông nên phải gắng chìu lòn,

Tháng Tý ngày Dần đến Úc môn.

Ngàn dặm (1) ơn sâu lai láng biển,

Muôn trùng nghĩa nặng chập chồng non.

Dưới trời ai dễ không tôi chúa,

Trên đất người đều có vợ con.

Đồ sộ vật chi xem hỡi đấy (2),

Chẳng sau chẳng trước chẳng đen mòn. (3)

Chú thích

(1): Có sách chép là ngàn trượng.

(2): Có sách chép là xem thấy đó.

(3): Hai câu kết ý nói: Đạo lý hằng còn, xưa nay đều trông vào đó làm gương.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!