Đi sứ cảm tác – Bài V và VI

Đi sứ cảm tác – Bài V

Nay mai còn có việc chưa tường,

Huống đã (1) xa xuôi mấy dặm (2) trường.

Dường (3) nọ phải chăng còn nhộn nhộn,

Sự (4) này khôn dại hãy ương ương.

Lanh chanh (5) bởi đó sao lăng líu,

Mắc mỏ vì ai khéo vấn vương.

Trình với bao nhiêu người quyến thức, (6)

Đem lòng quân tử mặc đo lường.

Chú thích

(1): Có sách chép là Huống bạn.

(2): Có sách chép là mấy tháng.

(3): Có sách chép là Đường, Dường.

(4): Có sách chép là Nỗi.

(5): Có sách chép là Chanh ranh.

(6): Quyến thức: quen biết trong vòng thân thuộc.


Đi sứ cảm tác – Bài VI

Đo lường lại giận sự con cua, (1)

Tưởng đến càng thêm nỗi đắn đua. (2)

Mây mịt mù che (3) trời nhớ bạn,

Nước mênh mông chảy bể trông vua (4).

Đi cờ thấy (5) đó tay không thấp,

Điểm nước loa ai cuộc chẳng thua. (6)

Cho biết làm người thì phải vậy,

Dễ đâu chẳng biết một bàn vùa (7).

Chú thích

(1): Ý nói ngang ngược.

(2) Có sách chép là đắng chua.

(3): Có sách chép là bay.

(4): Có sách chép là Nước minh mông dẫy biển trong vua.

(5): Có sách chép là nhắm.

(6): Có sách chép là Đếm đất đo …; hay là Điểm nước lo gì …

(7): Có sách chép là … bàn lùa (vùa nghĩa là giúp đỡ).

Viết một bình luận

error: Content is protected !!