Túc Hưng Long tự

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Thất thập xích dư chiêm pháp tưởng,

Vạn thiên lý ngoại phỏng cao tăng.

Mạn tương sa giới đàm vô lượng,

Thả đối kim dung giảng Thượng thừa (thằng).

Xao lạc trần tâm hoa ngoại khánh,

Điểm khai hương quả Phật tiền đăng.

Tùng thanh nguyệt hạo nhàn thiền tháp,

Tỉnh khước niên lai tịch ẩm băng.

Dịch nghĩa: Ngủ trọ chùa Hưng Long

Được chiêm ngưỡng pháp tướng hơn bảy mươi xích,

Ngoài ngàn dặm đến thăm bậc cao tăng.

Tạm đem số hạt cát bàn về vô lượng,

Trước kim dung xin nói về Thượng thừa của đạo.

Khánh bên ngoài hoa gõ làm sạch lòng trần,

Đèn trước bàn Phật chỉ điểm cho đường quả phúc.

Thông xanh trăng sáng nhàn nghỉ giường thiền,

Khỏi phải bao năm nay tối uống băng.

Hoài Anh dịch thơ

Trộm nhìn pháp tướng uy nghi,

Người ngàn dặm đến thăm vì cao tăng.

Bàn vô lượng lẽ thường hằng,

Trước kim dung bậc siêu thăng Thượng thừa.

Sạch lòng trần khánh mõ khua,

Chỉ đường quả phúc đèn thờ lung linh.

Giường thiền nguyệt trắng thông xanh,

Khỏi lâu nay tối buộc mình uống băng.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!