Thi thành trình cố nhân

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Tích nhật thi đa khiếm,

Kim triêu cú cẩu hoàn.

Cẩm lai văn tuyệt bút,

Đản nguyện cách bình an.

Kham chước tôn trung dị,

Thôi xao (1) tự thượng nan.

Khả đồng tri kỷ họa,

Bất hứa biệt nhãn khan.

Dịch nghĩa: Thơ xong trình cố nhân

Ngày trước thơ phần nhiều là thiếu,

Sáng nay câu thơ tạm làm xong.

Dám đâu coi là văn tuyệt bút,

Chỉ mong cách thơ được bình an.

Chuốc nhau chén rượu dễ,

Cân nhắc sửa chữa từng chữ khó.

Có thể họa cùng bạn tri kỷ,

Không để cho người khác xem.

Chú thích

(1): Thôi xao: ý chỉ việc cân nhắc sửa chữa thơ văn.

Hoài Anh dịch thơ

Trước đây thường vẫn thiếu thơ,

Mấy câu lại thảo nay vừa làm xong.

Văn tuyệt bút đâu dám mong,

Cốt sao thi cách trong vòng bình an.

Chuốc nhau chén rượu, dễ dàng,

Thôi xao từng chữ việc càng khó khăn.

Chỉ cùng tri kỷ họa vần,

Không cho người khác dự phần đọc xem.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!